MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

Lilliput Day Nursery

Masnachol

Meithrinfa Ddydd Lilipwt

MEITHRINFA DDYDD LILLIPUT – AR AGOR I’R CYHOEDD
 

Ym Meithrinfa Ddydd Lilliput, rydym yn deall pwysigrwydd datblygiad eich plenty, gan ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau gyda’r pwyslais ar fwynhau a dysgu drwy chwarae gyda staff cymwys.
Wrth ddilyn y fframwaith Cyfnod Sylfaen mae gan blant yr hawl i ddatblygu ar eu cyflymdra eu hun gyda chefnogaeth a chyfarwyddyd gan y staff profiadol a chymwys. Mae pob adran yn dilyn rhaglen sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg a datblygiad corfforol a chreadigol.
Mae’r Feithrinfa Ddydd Lilliput ar agor rhwng 7.30yb i 6.00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ein Camws yng Nghastell-nedd drwy gydol y flwyddyn, ac eithrio gwyliau’r Banc ac wythnos y Nadolig.
Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydym hefyd yn cynnal Clwb Gwyliau ar gyfer plant o 5 i 8 oed.
Ein Cyfleusterau
Yr Ystafell Fabanod
Mae’r ystafell fabanod yn gofalu am fabanod o 12 wythnos i blant 2 flwydd oed. Rydym yn darparu amgylchedd cyffrous ac addysgol gydag ardal dan do amgaeëdig yn ogystal ag ardal awyr agored gyda cheir, beiciau a fframiau dringo ar gyfer ymarfer dyddiol. Mae’r ddwy ardal yn cael eu goruchwylio’n gyson.
Mae ystafell dawel gyda chotiau a gwelyau er mwyn i’ch plentyn fwrw ei blinder.
Rydym yn sylweddoli bod y newid o gartref i’r feithrinfa yn gallu bod yn gam mawr i faban a rydym felly’n sicrhau bod amserlen unigolyddol eich plentyn yn cael ei ddilyn gan weithiwr allweddol yn yr ystafell fabanod.

Cliciwch yma i gael cip ar ein cynllun misol o weithgareddau ar gyfer babanod

Yr Ystafell ar gyfer Plant dros 2 oed
Yn yr amgylchedd brysur a diddorol hwn, byddwn yn dechrau cyflwyno elfennau o’r Cyfnod Sylfaen a byddwn yn anelu at adeiladu annibyniaeth eich plentyn yn barod ar gyfer ei drawsnewidiad nesaf i’r ysgol.
Mae gennym ardal chwarae agored fawr gydag ardaloedd sydd wedi’u neilltuo ar gyfer gweithgareddau megis chwarae rhan, chwarae ar y llawr, gweithgareddau pen bwrdd neu chwarae anniben neu gwlyb megis y cafn dŵr, hambwrdd tywod a pheintio.
Mae gennym hefyd ddwy ystafell dawel ar gyfer gweithgareddau tawel megis darllen neu wrando ar gerddoriaeth neu os oes angen cwsg neu orffwys ar eich plentyn.

Dyma’r math o weithgareddau ein bod yn darparu:
•Creadigol
•Chwarae gyda Thywod/Dŵr
•Coginio
•Gweithgareddau Bwrdd/Llawr
•Chwarae dychmygus
•Chwarae yn yr awyr agored
•Cerddoriaeth.
Cliciwch yma i weld ein cynllun misol o weithgareddau ar gyfer plant bach

Staff
Mae gan bob aelod o staff a Phrentisiaid Modern yn y Feithrinfa gymwysterau hyd at NVQ Lefel 3, Diploma BTEC mewn Astudiaethau Plentyndod, ‘NNEB’ neu gymhwyster uwch. (Ac eithrio Prentisiaethau Modern)
Mae pob aelod o staff yn hyfforddedig gan feddu ar dystysgrifau mewn:
• Gwiriad SCT/’DBS’
• Cymorth Cyntaf Pediatrig
• Hylendid Bwyd
• Trafod â Llaw
• Amddiffyn Plant

Bwyd a Byrbrydau
Darperir byrbryd canol bore a chinio am ganol dydd. Mae’n bosibl cael ciniawau gan Ffreutur y Coleg am ffi ddyddiol; neu gall rhieni ddarparu ciniawau pecyn.
Mae Ffreutur y Coleg yn meddu ar radd seren 5 mewn Hylendid Bwyd ac mae’n bosibl cwrdd ag anghenion deietegol arbennig ar gais.
Sylwch os gwelwch yn dda nad yw’r feithrinfa’n gallu darparu ciniawau o’r Ffreutur yn ystod gwyliau Hanner Tymor, y Pasg a’r Haf.

 

Adroddiadau ar adolygiadau AGGCC
Mae Meithrinfa Ddydd Lilliput yn cael ei harolygu’n flynyddol gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac mae’r feithrinfa bob amser wedi derbyn adroddiadau ardderchog. Mae uchafbwyntiau o’n hadroddiadau mwyaf diweddar yn cynnwys:
“…………….Mae plant yn cael lles o ryngweithio sy’n gynnes, gofalgar gan fagu plant oherwydd, yn ystod yr arolygiad, redden ni (AGGCC) wedi gweld bod y plant wrth eu bodd wrth ryngweithio gydag aelodau o staff” - Campws Castell-nedd
“………………Mae’r plant yn fywiog, yn brysur gan ddangos bod eu diddordeb yn cael ei symbylu. Roedden ni (AGGCC) wedi gweld plant yn gwneud gweithgareddau amrywiol, megis chwarae gyda cheir tegan, pit adeiladu a thywod.” – Campws Afan
“……………..Mae gan y plant synnwyr o gyflawni; mae hyn oherwydd bod staff yn eu canmol drwy’r amser. Roedd y plant yn cael eu canmol am eu hymdrechion ac am gwblhau tasgau, gyda staff yn ateb ‘da iawn, swydd ardderchog’.” – Campws Castell-nedd.
“……………..Cafodd y plant eu hannog a’u harwain, lle y bo’r angen, er mwyn cyflawni tasgau a gweithgareddau a oedd yn addas o safbwynt ddatblygiadol a roedd yn amlwg i ni fod cytbwysedd o ran gweithgareddau a arweiniodd gan oedolion a gweithgareddau a arweiniodd gan blant.” – Campws Afan.
I ddarllen ein hadroddiadau arolygu’n fanwl, gofynnwch yn y feithrinfa briodol os gwelwch yn dda.
Gwybodaeth Bellach
Os hoffech gofrestru’ch plentyn ym Meithrinfa Ddydd Lilliput neu os hoffech drefnu ymweld â ni, mae croeso i chi gysylltu â ni a byddwn yn hapus darparu unrhyw wybodaeth sydd ei heisiau arnoch chi.

Campws Castell-nedd 01639 648039