MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Hairdressing and Applied Therapies

Ysgolion

Yr Ysgol Garddwriaeth, Trin Gwallt a Harddwch

Trosolwg

Mae'r Ysgol Garddwriaeth, Trin Gwallt a Therapi Harddwch (GTGH) yn rhan o'r Gyfadran Busnes, TG a Chwaraeon. Mae'r ysgol yn cynnig cyrsiau NVQ a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr heb ystyried oedran, gallu a chefndir.

Adeiladau

Mae'r ysgol wedi'i lleoli ar 2 safle. Mae Trin Gwallt a Harddwch wedi'u lleoli ar Gampws Afan, tra bod Garddwriaeth ar Gampws Castell-nedd.

Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Mae'r rhain yn cynnwys prif dderbynfa, fferyllfa, 3 salon harddwch, 2 salon trin gwallt, a salon amlswyddogaeth sy'n gwasanaethu trin gwallt a thechnoleg ewinedd. Mae'r holl salonau yn cael eu rhedeg fel mentrau masnachol, ac mae'r myfyrwyr yn gweithio ar gleientiaid. Cynigir ystod eang o driniaethau Therapi Harddwch, gan amrywio o drin dwylo i estyniadau ewinedd acrylig, tylino'r corff i driniaethau ail-amlinellu'r corff, siapio aeliau i newid gwedd electronig, i enwi ond ychydig.

I ymholi ymhellach ynglyn â'r triniaethau a gynigir:

  • Ffoniwch - 01639 648582
  • Yn ogystal â'r prif fannau, mae gan yr ysgol hefyd bod TG yn y llyfrgell ar Gampws Afan sydd wedi'i gyfarparu gyda chyfrifiaduron â mynediad i'r fewnrwyd a'r rhyngrwyd, sef offeryn gwerthfawr o ran ymchwil ar gyfer prosiectau ac aseiniadau.

Garddwriaeth

Mae'r prif safle wedi'i leoli yng Nghastell-nedd ac mae'n gweithredu fel man addysgu..

Mae amrywiaeth o dai gwydr a chyfleusterau eraill er mwyn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu ystod o sgiliau garddwriaethol.  Mae staff profiadol yn cynnig hyfforddiant a chymorth i sicrhau bod dysgwyr yn cael y cymorth a chefnogaeth i lwyddo mewn amgylchedd hwyl a chyfeillgar.

Y tu mewn

Mae'r adran arddwriaeth wedi bod yn llwyddiannus wrth lwyddo i ennill nifer o wobrau o fri gan gynnwys:

  • Gŵyl Gerddi a Thyddynwyr Llanfair-ym-Muallt
  • Sioe y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol Caerdydd

 

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael swyddi amrywiol yn y diwydiant garddwriaethol, gan gynnwys rheoli eu busnesau garddio a thirlunio eu hun, gweithio ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, neu weithio mewn gerddi preifat neu ganolfannau garddio.  Os hoffech chi ddechrau gyrfa neu os ydych chi'n arddwr brwdfrydig sydd eisiau dysgu mwy, mae gennym ni gwrs sy'n addas i chi.  Mae cyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael gennym, yn ystod y dydd a gyda'r hwyr, yn ogystal â chyrsiau byrion.

Am ragor o fanylion, ffoniwch yr Adran Arddwriaeth ar ei rhif ffôn uniongyrchol 01639 648261.

Blodeuwriaeth

Mae cyrsiau amser llawn a rhan-amser ar gael mewn blodeuwriaeth mewn ystafelloedd dosbarth mawr a llawn cyfarpar. Mae cyrisau mewn blodeuwriaeth yn cwmpasu sesiynau ymarferol a sesiynau damcaniaethol gyda phrofiad gwaith gorfodol. Mae staff profiadol a hyfforddedig iawn yn eich helpu i ennill y sgiliau a’r wybodaeth ymarferol sydd eu heisiau er mwyn cwrdd â’r safonau uchel y mae’r diwydiant yn gofyn amdanynt.


Mae blodeuwriaeth yn eich cynnig y cyfle i fod yn gystadleuwr yn Sioe’r ‘RHS’ yng Nghaerdydd a’r Gŵyl Tyddynnau a Gerddi yn Llanfair ym Muallt.
 

Cynhelir cyrsiau arbenigol drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys gweithdai i greu blodau ar gyfer priodasau ac angladdau, cyrsiau mewn blodeuwriaeth gyfoes, diwrnodau blasu a chwrs ‘OCN’ 12 wythnos. Mae crefft flodeuol ar gael fel cwrs i ddechreuwyr a threfnwyr blodau profiadol, gyda thechnegau sylfaenol ac uwch yn cael eu dysgu.
 

Portffolio'r Cwricwlwm

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau, gan gynnwys cyrsiau arbenigol a diweddaru. Gall y myfyrwyr symud i fyny ac ar draws drwy'r cyrsiau yr ydym yn eu darparu.

Mae'r cyrsiau yn dechrau ar Lefel 1 Sylfaen Rhwydwaith y Coleg Agored a gall y myfyrwyr symud ymlaen i NVQ Lefel 3. Gellir cyrchu'r holl raglenni astudio naill ai drwy fynychu amser llawn neu ran amser. Mae cyfle gan y myfyrwyr i ennill cymwysterau llawn neu rannol / unedau yn yr holl ddyfarniadau.

Staffio

Ar hyn o bryd, mae 13 aelod o staff darlithio amser llawn, 5 darlithydd rhan amser a 2 hyfforddwr / technegydd. Mae gan yr holl staff gymwysterau perthnasol a chyfredol yn eu disgyblaethau penodol. Ymhlith y staff hyn y mae 7 Dilyswr Mewnol. Yn ogystal â'r staff darlithio, mae 5 technegydd sy'n gwasanaethu 3 phrif faes yr ysgol – Trin Gwallt, Therapïau a Garddwriaeth.

Mae 3 chydgysylltydd rhaglen:

  • Trin Gwallt - Hazel Roberts
  • Harddwch a Therapïau Cymwysedig - Juliana Thomas
  • Garddwriaeth -  Bob Priddle.