MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Health, Social and Childcare

Ysgolion

Yr Ysgol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Ar hyn o bryd, cynigir y cyrsiau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant mewn saith lleoliad: y prif gampws yng Nghastell-nedd, Afan, Cwmtawe, Bannau Brycheiniog, Y Drenewydd, Canolfan y Golomen ym Manwen a'r Ganolfan Dysgu Gweithredol ym Mhort Talbot.

Mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau amser llawn ar y ddau brif gampws, gydag ystod ehangach ar gael yng Nghastell-nedd. Gellir cyrchu cyrsiau rhan amser ym mhob lleoliad ac fe'u cyflenwir yn ystod y dydd a gyda'r nos. Mae'r cyrsiau amser llawn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnig dilyniant o lefel 1 i lefel 4 ac, yn y Blynyddoedd Cynnar, cynigir cyrsiau o lefel 2 i lefel 4. Er bod mwyafrif y cyrsiau yn dechrau ym mis Medi, mae cyfleoedd i dderbyn ym mis Ionawr a mis Ebrill ar gyfer y rheini sy'n dymuno astudio NVQ Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar.

Cynigir cyrsiau Mynediad at Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn pedwar lleoliad ac maent yn denu niferoedd uchel. Gellir astudio ar sail amser llawn neu ran amser, yn ystod y dydd neu gyda'r nos. Mae'r llwybr dilyniant ar gyfer y myfyrwyr Mynediad llwyddiannus yn amrywiol, ac mae llawer yn mynd i faes nyrsio neu fydwreigiaeth, tra bod rhai yn dewis parhau â'u hastudiaethau ar lefel uwch.

Mae dilyniant wedi'i hwyluso gan ddarpariaeth cyrsiau lefel 4 yn fwy diweddar, a gynigir bellach ar gampws Afan. Mae sawl cwrs gwahanol ar gael ac maent i gyd yn galluogi'r myfyrwyr i barhau â'u hastudiaethau ar lefel uwch ac elwa o fynediad hawdd. Mae'r coleg yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Cymru yn Abertawe a hefyd Prifysgol Morgannwg.

Tra bod y myfyrwyr yn astudio eu prif faes rhaglen, mae cyfleoedd i ennill cymwysterau ychwanegol sy'n cefnogi ceisiadau am waith neu astudiaeth yn y dyfodol. Mae'r rhain yn cynnwys: Cymorth Brys, Codi a Chario, Tystysgrif Sylfaen mewn Hylendid Bwyd ac Iaith Arwyddion. Mae cyrsiau TGAU sy'n cyfannu'r maes pwnc ar gael, gan gynnwys y cwrs Safon Uwch Gyfrannol newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae'r ysgol yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn ymdrechu i geisio diwallu anghenion unigolion yn y gymuned a'i bod yn ceisio cynyddu ystod y cyrsiau a gynigir yn barhaus. Mae'r cyrsiau a gyflwynwyd yn ddiweddar yn cynnwys Tystysgrif y Cynorthwywyr Addysgu a'r Dyfarniadau 'A' sy'n canolbwyntio ar y Blynyddoedd Cynnar.

Mae'r staff o fewn yr Ysgol yn gwneud pob ymdrech i hybu diwylliant o ofal ac maent yn bwriadu cefnogi ac arwain eu myfyrwyr fel y gallant gyflawni eu nodau mewn bywyd.