MOODLE WEBMAIL SHAREPOINT MYNEDIAD O BELL CANLLAWIAU MYNEDIAD O BELL NEATH MYNEDIAD O BELL

01639 648000

School of Sport & Public Services

Ysgolion

Yr Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu 12 cwrs Addysg Bellach ac Uwch amser llawn / rhan amser, sy'n amrywio o gyrsiau Lefel Mynediad i Radd Sylfaen. Fel trosolwg syml, mae'r ddarpariaeth gyfredol yn targedu anghenion cwricwlwm o Safon Uwch Gyfrannol / Uwch i bynciau BTEC Galwedigaethol mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol.

Mae niferoedd dysgwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2007/2008 yn cofnodi dros 300 o fyfyrwyr amser llawn. Yn ogystal 'r prif gymhwyster, anogir y myfyrwyr i gymryd cymwysterau ychwanegol ochr yn ochr 'u prif gyrsiau. Mae'r rhain yn cynnwys NVQ Arwain Gweithgareddau L2, Hyfforddi, Addysgu a Chyfarwyddo L2 a Dyfarniad Arwain Chwaraeon Cymunedol (CSLA). Mae'r holl fyfyrwyr Diploma Cenedlaethol blwyddyn gyntaf yn cael eu hyfforddi fel gwirfoddolwyr Campau'r Ddraig ac maent yn gweithio yn eu cymunedau lleol.

Mae'r Ysgol yn ymfalcho yn ei rhaglen weithgareddau ac mae'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr-athletwyr gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a chwaraeon. Mae'r Ysgol yn rhedeg chwe Academi Chwaraeon ac mae'r timau o'r rhain nid yn unig yn bencampwyr lleol a chenedlaethol ond hefyd yn bencampwyr rhyngwladol. Ym mis Chwefror 2007, enillodd sgwad Rygbi'r coleg gwpan cenedlaethol dan 18 Ysgolion Cymru am y 9fed tro, sy'n record, ac roeddent hefyd yn Dm y Mis Cylchgrawn Rugby World ar gyfer mis Mehefin. Mae'n rhaid mai ni yw'r unig ysgol neu goleg yn y DU sy'n gallu dweud hynny. Mae'r Ganolfan Talent Pl-rwyd yn gyfrifol am feithrin a datblygu talent Iau yn yr ardal ac roedd y timau Hyn yn Enillwyr Colegau Cymru yn 2007 ac roeddent hefyd wedi cyrraedd 8 olaf cystadleuaeth Cwpan Cenedlaethol Prydain.

Mae'r Ysgol Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys 16 darlithydd amser llawn a 2 aelod o staff cymorth. Mae technegydd Campfa hefyd yn gweithio yng Nghampfa Bwer y coleg yng Nghwrt Herbert.

Mae newidiadau yn y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol yn golygu bod yr Ysgol wedi gwneud rhai newidiadau yn y portffolio cyrsiau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Datblygwyd cyrsiau fel y Dystysgrif Genedlaethol ar gyfer myfyrwyr Diploma Cyntaf sy'n ei chael yn anodd ymdopi llymder Diploma 18 uned ac, mewn partneriaeth ag Addysg Pl-droed y Gynghrair (LFE) a Chlwb Pl-droed Dinas Abertawe, mae'r ysgol hefyd yn darparu llinyn addysgol y cynllun MA NVQ 3 ar gyfer Sgwad Ieuenctid Dinas Abertawe. Mae'r Coleg hefyd wedi'i gydnabod yn un o'r pedair canolfan addysg ranbarthol lle mae Undeb Rygbi Cymru yn gweithredu eu prosiect "Diwydiant Rygbi", sy'n darparu cymorth ar gyfer eu 10 aelod o Sgwad yr Academi Elt.

Gwneir rhywfaint o waith Adennill Costau yn yr Ysgol drwy ddarparu Cyrsiau Adolygu Addysg Gorfforol Safon UG / Uwch. Ers adleoli'r Ysgol i Gampws Parc Llandarsi, rydym wedi ffurfio cysylltiadau cryfach gyda Sgwad Rygbi Ranbarthol y Gweilch, Clwb Pl-droed Dinas Abertawe, Cymdeithas Bl-rwyd Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Undeb Hoci Cymru, Cymdeithas Bl-droed Cymru a chyrff llywodraethu chwaraeon eraill. Mae darpariaeth cyrsiau NVQ mewn partneriaeth Sporttrain yn dal i fod yn gynhyrchiol iawn, gyda dros 90 o ddysgwyr yn aros am y cymwysterau ychwanegol hyn. Rydym wedi dechrau trafodaethau gyda Phrifysgol Morgannwg ynglyn ag ehangu ein darpariaeth Addysg Uwch yn y maes gyda datblygiad rhai cyrsiau Addysg Uwch Lefel 3 a Graddau Sylfaen mewn Perfformiad a Hyfforddi.

Sports Newsletters
2009/2010
2010/2011
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Brochure